Vydali jsme knihu

Ve spolupráci s nakladatelstvím Karolinum jsme o tématu české diaspory připravili knihu. Na příkladech České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska zkoumá tato kolektivní monografie politiku středoevropských zemí vůči diaspoře v kontextu změn po jejich přistoupení k EU. Se zaměřením na dosud nedostatečně prozkoumanou novou českou diasporu (tj. migraci Čechů/Čechoslováků po roce 1990) poskytují jednotlivé případové studie komplexní popis současné české diaspory a zároveň osvětlují klíčové otázky zaměřené na její nynější charakter a specifické potřeby. Knihu lze objednat zde.

Kniha je dostupná také v režimu open access.

English version

We published a book!
Our new collaborative monograph published with Karolinum examines diaspora policy in Central and Eastern European countries in the context of changes following their accession to the EU, utilizing Czechia, Slovakia, Poland, and Hungary as case studies. With a focus on the previously underexplored new Czech diaspora (i.e., the emigration of Czechs/Czechoslovaks after 1990), individual case studies provide a comprehensive description of the contemporary Czech diaspora while also elucidating key inquiries directed towards its current character and specific needs. You can order the book HERE.

The book is available in open access HERE.

Náš cíl

Tento portál slouží k představení tří na sebe navazujících výzkumných projektů souhrnně označovaných jako „Čeští krajané“, sběru výzkumných dat a prezentaci výstupů. Všechny tři projekty se zaměřují na studium především novodobé české zahraniční migrace.

Novodobí čeští krajané jsou často ve svém vztahu k Česku velice činorodí (např. https://www.chceme-volit-distancne.cz/kontakt) i díky tomu, že na rozdíl od předchozích generací československých emigrantů mohou udržovat se zemí původu velmi intenzivní kontakt. Proto jejich aktivity a zkušenosti skýtají řadu cenných poznatků nejen pro českou krajanskou politiku, ale také pro širší odborné studium diaspor a pro českou společnost jako takovou.

Náš tým a podpora

Náš vědecký tým se skládá z etnologů, antropologů, sociologů, geografů a znalců informačních technologií tak, aby mohl pokrýt co nejširší škálu odborností ve studiu diaspory. Spolupracujeme i se studenty magisterských a doktorských programů.

Díky podpoře projektů TA ČR Beta „Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky“ (2020–2022), GA ČR „Česká diaspora – multidimenzionální vztahy a podmíněnosti Česka a cílových zemí“ (2022–2024) a TA ČR Beta 2 “Výzkum zpětných přínosů české diaspory do vlastní a do české společnosti (2023–2024)” máme možnost naše poznatky hlouběji i odborněji kontinuálně analyzovat.

Interaktivní mapa
českých krajanů ve světě

Předkládaná mapa využívá komplexních odhadů MZV, které doplňuje o relevantní statistická data, aby souhrnně představila oficiální údaje o českých krajanech ve světě.

English version

Introductory information
This website serves for the presentation, data collection, and ongoing presentation of outcomes of three consequent research projects to which we jointly refer as “Čeští krajané” (“Czech diaspora”). All projects focus on contemporary Czech international migration and are being implemented by an interdisciplinary team of scholars.
The project “New approaches to the coordination of expatriate issues” (2020-2022) seeks to answer the following questions: Who are the Czechs living abroad? What ties to Czechia do they have? What support do they need from the Czech state? In what ways can they be an asset for Czechia?

The project “Czech diaspora – Multidimensional relations and conditionality of Czechia and host countries” (2022-2024) explores the relations between the concepts of diaspora and transnationalism. It aims to identify the key factors explaining the feelings and attitudes of (Czech) migrants towards their country of origin.

The latest project “Research on the reverse contributions of the Czech diaspora to their country of origin and Czech society” (2023-2024) builds on the previous two by focusing mainly on the reverse links of Czech expatriates to Czechia.
Besides scientific publications, the research outcomes from all three projects will include recommendations for diaspora policymaking.

Like most of this site, the survey is in Czech as the projects primarily target the diaspora members who communicate in Czech; this group is assumed to be more likely to return or maintain active ties with Czechia compared to others.