Dva na sebe navazující výzkumné projekty, které souhrnně označujeme jako výzkum „Čeští krajané“, jsou projekt podpořený Technologickou agenturou ČR (TA ČR) s názvem „Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky“ (2020-2022) a projekt podpořený Grantovou agenturou ČR (GA ČR) s názvem „Česká diaspora – multidimenzionální vztahy a podmíněnosti Česka a cílových zemí“ (2022-2024). Oba projekty se zaměřují na studium především novodobé české zahraniční migrace.

Novodobí čeští krajané jsou často ve svém vztahu k Česku velice činorodí, i díky tomu, že na rozdíl od předchozích generací československých emigrantů mohou udržovat se zemí původu velmi intenzivní kontakt. Proto jejich aktivity a zkušenosti skýtají řadu cenných poznatků nejen pro českou krajanskou politiku, ale také pro širší odborné studium diaspor a pro českou společnost jako takovou.

Projekt TA ČR

Cílem projektu TA ČR „Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky“ (2020-2022, č. projektu TITBMZV919) je zjistit, kdo současní čeští krajané jsou, jaké mají vazby na ČR, jakou podporu by potřebovali od českého státu a jak mohou a chtějí být pro Česko přínosem. Tyto skutečnosti se pochopitelně v čase vyvíjejí. Někteří krajané se chtějí do ČR vrátit, jiní především chtějí, aby jejich děti znaly českou kulturu. Proto jsou důležitým tématem například české školy v zahraničí, jež dlouhá léta budují české komunity v mnoha městech po Evropě, USA, ale i třeba v Austrálii. Stěžejní význam pro řadu Čechů žijících v zahraničí ale mají i jiné formální i neformální krajanské spolky, sociální sítě, česká sdělovací média, možnost podílet se na politickém dění v ČR či individuální profesní a soukromé vazby a kontakty s Českem. Poznatky o zkušenostech českých krajanů nám napomohou zformulovat doporučení pro další krajanskou politiku ČR.

Kdo nám úkol zadal?

Projekt vyšel z iniciativy Ministerstva zahraničních věcí ČR a jedná se o tzv. aplikovaný výzkum. Hledáme tedy odpovědi na konkrétní otázky, které ministerstvo zajímají. Zároveň jsme ale otevření podnětům, které vyvstanou v průběhu výzkumu. Především nás zajímá, co si o tématu myslí komunita, kterou zkoumáme, tedy krajané. Pokud jste tedy krajanem, budeme moc rádi, když se zapojíte.

Jak náš výzkum probíhá?

Krajanskou problematiku zkoumáme kvantitativně, pomocí dotazníků určených stovkám krajanů, ale i kvalitativně, pomocí hloubkových rozhovorů a malých skupinových diskuzí s vybranými krajany a zástupci krajanských i státních organizací. Zároveň je pro sběr dat klíčový i tento internetový portál: na těchto stránkách průběžně naleznete možnosti, jak se do výzkumu zapojit. Projekt bude ukončen v roce 2022 workshopem pro krajany a státní správu ČR. Také sepíšeme výzkumné zprávy, které předáme MZV ČR, a vytvoříme dobrovolnou databázi kontaktů na krajany, kteří aktuálně žijí v zahraničí.

Projekt GA ČR

Cílem projektu GA ČR „Česká diaspora – multidimenzionální vztahy a podmíněnosti Česka a cílových zemí“ (2022-2024, č. projektu 22-08304S) je zkoumat vztah konceptů „diaspora“ a „transnacionalismus“ a identifikovat faktory, které ovlivňují vztahy krajanů k zemi původu. Tím, že na poznatky z předchozího projektu navážeme sběrem nových dat a další analýzou, chceme posunout naše teoretické chápání vztahu mezi transnacionalismem (tj. vazbami a aktivitami migrantů, které jsou směřovány k zemi původu), fází migrace a integrací s ohledem na prostorové rozložení a typy členů diaspory. Kromě rozvíjení teoretických konceptů relevantních pro srovnání s poznatky světové literatury zabývající se tématem diaspory budou i na základě tohoto projektu formulována doporučení pro rozvíjení české krajanské politiky a vztahů mezi Čechy v zahraničí a Českem.

Kdo nám úkol zadal?

Projekt vyšel z iniciativy samotného výzkumného týmu na základě poznatků z předchozího výzkumu a potřeby rozvinout analýzu získaných dat hlouběji. Proto se náš tým s návrhem projektu přihlásil do pravidelné vědecké soutěže GA ČR, v níž uspěl a získal tak pro něj financování. Díky započaté spolupráci s MZV ČR a průběžnému navazování kontaktů s krajany a krajanskými organizacemi budou výstupy projektu nicméně průběžně komunikovány a reflektovány ve spolupráci s těmito aktéry tak, aby výstupy projektu byly relevantní nejen pro vědeckou komunitu, ale i pro ně.

Jak náš výzkum probíhá?

I tento projekt využívá kombinaci výzkumných metod, konkrétně analýzu již dříve sesbíraných výzkumných dat, analýzu dat sekundárních (např. statistických), studium odborné literatury a samozřejmě vlastní sběr a analýzu kvantitativních a kvalitativních dat. Projekt je ze své podstaty koncipován především jako základní výzkum (tj. jeho cílem je ověřovat, redefinovat a utvářet teorie a teoretické koncepty a přispět k celosvětové vědecké diskusi), ale vzhledem k praktičnosti zkoumané problematiky i započaté funkční spolupráci s relevantními aktéry bude mít i reálné praktické dopady pro krajanskou politiku ČR.

English version

About the projects

The project “New approaches to the coordination of expatriate issues” (2020-2022) is financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic through the Technology Agency of the Czech Republic (TAČR). It is an applied research project which aims to answer policy relevant questions, but it is also open to exploring new directions that may emerge along the way. The project is based on a mixed method approach, including a questionnaire survey targeted at a large sample of respondents, as well as in-depth interviewing and focus group discussions with selected individuals and representatives of diaspora and state organisations. The project outcomes will include a workshop for relevant stakeholders, research reports and scientific publications, recommendations for diaspora policymaking, an interactive map of the worldwide distribution of the Czech diaspora and a (voluntary) database of diaspora contacts to be used by the Ministry of Foreign Affairs.

The project “Czech diaspora – Multidimensional relations and conditionality of Czechia and host countries” (2022-2024) is financed by The Czech Science Foundation (GAČR). It is a combined basic and applied research project, because on the one hand it examines theoretical concepts, while on the other it seeks to formulate policy recommendations. The project is based on a mixed method approach, combining the analysis of existing literature and secondary data with the collection and analysis of original quantitative (questionnaire) and qualitative (interview) data. The project outcomes will include a series of scientific publications and policy recommendations.

This website also serves for data gathering by offering options to participate in the research and providing a space for communication regarding diaspora issues through our discussion forum.