Tři spolu související výzkumné projekty, které souhrnně označujeme jako výzkum „Čeští krajané“ jsou: projekt podpořený Technologickou agenturou ČR (TA ČR) s názvem „Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky“ (2020–2022), projekt podpořený Grantovou agenturou ČR (GA ČR) s názvem „Česká diaspora – multidimenzionální vztahy a podmíněnosti Česka a cílových zemí“ (2022–2024) a projekt podpořený Technologickou agenturou ČR (TA ČR) s názvem “Výzkum zpětných přínosů české diaspory do vlasti a do české společnosti” (2023–2024). Všechny tři projekty se zaměřují na studium především novodobé české zahraniční migrace.

Novodobí čeští krajané jsou často ve svém vztahu k Česku velice činorodí, i díky tomu, že na rozdíl od předchozích generací československých emigrantů mohou udržovat se zemí původu velmi intenzivní kontakt. Proto jejich aktivity a zkušenosti skýtají řadu cenných poznatků nejen pro českou krajanskou politiku, ale také pro širší odborné studium diaspor a pro českou společnost jako takovou.

Projekt TA ČR BETA2 (2023–2024)

Projekt TA ČR BETA „Výzkum zpětných přínosů české diaspory do vlasti a do české společnosti“ (2023–2024, č. TITBMZV311) tematicky navazuje na oba předešlé projekty TA ČR „Nové přístupy ke koordinaci krajanské politiky“ a GAČR “Česká diaspora – multidimenzionální vztahy a podmíněnosti Česka a cílových zemí”. Ve vztahu k prvnímu projektu TA ČR se jedná o „zrcadlově zaměřený“ projekt. Zatímco první projekt byl zaměřený na zjištění potřeb krajanů a přizpůsobení politik a přístupu státu vůči krajanům, tento je naopak zaměřen na identifikaci potřeb státu za účelem efektivního využití potenciálu české diaspory pro Česko.

Česko na rozdíl od některých jiných států EU nemá k dispozici v dostačující a ucelené formě informace o kvalitě a kvantitě přínosů plynoucích z české diaspory pro své hospodářství, sociální a kulturní sféru. Získání a zpracování těchto informací se jeví jako nezbytný krok k rozvoji další moderní „data based“ politiky státu.

Náš výzkum umožní označení potřeb státu ve vztahu k přínosům plynoucích z diaspory zpět do vlasti a nastavit politiku tak, aby tyto přínosy mohly plynout do budoucna intenzivněji a efektivněji než doposud.

Neoddělitelnou součástí našeho projektu je také vyhodnotit, jaký vliv má na posílení pronávratových trendů u dětí a rodičů mezi krajany, upevnění češtiny a národní identity skrze činnost českých škol v zahraničí. Tyto informace umožní efektivněji podporovat české školy v zahraničí a tím zefektivnit vztah stát – krajan.

Kdo nám úkol zadal?

Jedná se o aplikovaný výzkum, který vychází z potřeb aplikačního garanta a našeho dlouhodobého partnera, Ministerstva zahraničních věcí ČR. Cílem je zhodnocení přínosů plynoucích z české diaspory pro stát (jeho hospodářství, sociální a kulturní sféru). Výsledky projektu mají najít uplatnění v oblasti krajanské problematiky a přispět k úpravě politiky státu směrem k české diaspoře.

Jak náš výzkum probíhá?

Naplnění cílů projektu budeme dosahovat opět kombinací kvantitativních a kvalitativních metod. Využívat budeme zejména rozsáhlou rešerši dostupné literatury a analýzu dotazníkových šetření a hloubkových polostrukturovaných rozhovorů, mimo jiné s řediteli českých škol v zahraničí, absolventy těchto škol a s řediteli škol v Česku, které vzdělávají děti po návratu ze zahraničí nebo během střídavých návratů.

Projekt GA ČR (2022–2024)

Cílem projektu GA ČR „Česká diaspora – multidimenzionální vztahy a podmíněnosti Česka a cílových zemí“ (2022-2024, č. projektu 22-08304S) je zkoumat vztah konceptů „diaspora“ a „transnacionalismus“ a identifikovat faktory, které ovlivňují vztahy krajanů k zemi původu. Tím, že na poznatky z předchozího projektu navážeme sběrem nových dat a další analýzou, chceme posunout naše teoretické chápání vztahu mezi transnacionalismem (tj. vazbami a aktivitami migrantů, které jsou směřovány k zemi původu), fází migrace a integrací s ohledem na prostorové rozložení a typy členů diaspory. Kromě rozvíjení teoretických konceptů relevantních pro srovnání s poznatky světové literatury zabývající se tématem diaspory budou i na základě tohoto projektu formulována doporučení pro rozvíjení české krajanské politiky a vztahů mezi Čechy v zahraničí a Českem.

Projekt TA ČR BETA (2020–2022)

Cílem projektu TA ČR „Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky“ (2020–2022, č. projektu TITBMZV919) bylo zjistit, kdo současní čeští krajané jsou, do jakých zemí v současné době směřují,jaké mají vazby na ČR, jakou podporu by potřebovali od českého státu a jak mohou a chtějí být pro Česko přínosem. Tyto skutečnosti se pochopitelně v čase vyvíjejí. Někteří krajané se chtějí do ČR vrátit, jiní především chtějí, aby jejich děti znaly českou kulturu. Proto jsou důležitým tématem například české školy v zahraničí, jež dlouhá léta budují české komunity v mnoha městech po Evropě, USA, ale i třeba v Austrálii. Stěžejní význam pro řadu Čechů žijících v zahraničí ale mají i jiné formální i neformální krajanské spolky, sociální sítě, česká sdělovací média, možnost podílet se na politickém dění v ČR či individuální profesní a soukromé vazby a kontakty s Českem. Poznatky o zkušenostech českých krajanů nám napomohou zformulovat doporučení pro další krajanskou politiku ČR.

Kdo nám úkol zadal?

Projekt vyšel z iniciativy Ministerstva zahraničních věcí ČR a jedná se o tzv. aplikovaný výzkum. Hledáme tedy odpovědi na konkrétní otázky, které ministerstvo zajímají. Zároveň jsme ale otevření podnětům, které vyvstanou v průběhu výzkumu. Především nás zajímalo, co si o tématu myslí komunita, kterou zkoumáme, tedy krajané. Pokud jste tedy krajanem, budeme moc rádi za zpětnou vazbu.

Jak náš výzkum probíhal?

Krajanskou problematiku jsme zkoumali kvantitativně, pomocí dotazníků určených stovkám krajanů, ale i kvalitativně, pomocí hloubkových rozhovorů a malých skupinových diskuzí s vybranými krajany a zástupci krajanských i státních organizací. Projekt byl ukončen v roce 2022 workshopem pro krajany a státní správu ČR. Také jsme sepsali výzkumné zprávy, které jsme předali MZV ČR, a vytvořili jsme dobrovolnou databázi kontaktů na krajany, kteří aktuálně žijí v zahraničí.

English version

About the projects

The project “New approaches to the coordination of expatriate issues” (2020-2022) was financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic through the Technology Agency of the Czech Republic (TAČR). It was an applied research project which aimed to answer policy relevant questions, but it was also open to exploring new directions that emerged along the way. The project was based on a mixed method approach, including a questionnaire survey targeted at a large sample of respondents, as well as in-depth interviewing and focus group discussions with selected individuals and representatives of diaspora and state organisations. The project outcomes included a workshop for relevant stakeholders, research reports and scientific publications, recommendations for diaspora policymaking, a map of the worldwide distribution of the Czech diaspora and a (voluntary) database of diaspora contacts to be used by the Ministry of Foreign Affairs.

The project “Czech diaspora – Multidimensional relations and conditionality of Czechia and host countries” (2022-2024) is financed by The Czech Science Foundation (GAČR). It is a combined basic and applied research project, because on the one hand it examines theoretical concepts, while on the other it seeks to formulate policy recommendations. The project is based on a mixed method approach, combining the analysis of existing literature and secondary data with the collection and analysis of original quantitative (questionnaire) and qualitative (interview) data. The project outcomes will include a series of scientific publications and policy recommendations.

The project “Research on the reverse contributions of the Czech diaspora to their country of origin and Czech society” (2023-2024) builds on the previous two by focusing mainly on the reverse links of Czech expatriates to Czechia. It will result in 4 research reports: 1) analysis of material and non-material benefits (remittances) flowing from the Czech diaspora back to their homeland; 2) proposals and recommendations for conceptual materials on diaspora policy; 3) analysis of the impact of Czech schools abroad on strengthening pro-repatriation trends among children and families in the diaspora; and 4) case studies. (The outcomes of the research will be published in December 2024).