Slovensko

  • Podle OSN (UN DESA 2020) zde v roce 2020 žilo 88 794 osob narozených v Česku. Slovenský statistický úřad uvádí k 31, 12. 2019 celkem 88 203 osob narozených v Česku. Vzhledem k dlouhodobé existenci společného státu a intenzivní migrační výměně obyvatel mezi oběma územími nelze k tomuto údaji přistupovat stejným způsobem jako v případě řady jiných států. Vhodnější je pracovat s údaji o počtu osob hlásících se k české (resp. moravské a slezské) národnosti nebo uvádějících jako mateřský jazyk češtinu. Tyto informace jsou však zjišťovány jen při sčítání obyvatel. Poslední údaje jsou k dispozici k roku 2011, kdy se na Slovensku k české, moravské a slezské národnosti hlásilo 33 653 obyvatel a češtinu jako svůj mateřský jazyk uvedlo 35 216 obyvatel. Doplňující informací mohou být i údaje o osobách s českým občanstvím, jejichž počet dosahoval v roce 2011 10 578 a v roce 2019 14 445 osob.
  • Počty obyvatel české národnosti na Slovensku významně rostly v období první republiky, kdy počet Čechů v roce 1930 dosahl 121 696 osob (odhad k roku 1937 161 tis. osob). V důsledku událostí spojených s druhou světovou válkou však jejich počet dramaticky poklesl. S obnovením Československa po roce 1945 opět došlo k postupnému nárůstu osob české národnosti na Slovensku na 40 365 v roce 1950 a 58 921 v roce 1991. Po vzniku samostatných států Česka a Slovenska se počet obyvatel české národnosti postupně snižoval na 46 968 v roce 2001 a již zmiňovaných 35 216 v roce 2011. Jejich současný počet (okolo roku 2020) můžeme odhadovat na 20 až 25 tis. osob.