O VÝZKUMU

Transnacionální migrace a digitální inkluze je projekt Grantové agentury ČR č. 24-11907S (2024–2026). Digitalizace, proces integrování digitálních dat a technologií do každodenního života, má velké dopady na ekonomiku a společnost, včetně transnacionální migrace. Zatímco existuje celá řada výzkumů potvrzujících nestejnoměrné vzorce digitální inkluze mezi jedinci a skupinami, stále neznáme, jaká je daná situace u transnacionálních migrantů – u domácností v cílových i zdrojových zemích migrace. V našem projektu jako první analyzujeme vztah mezi digitální inkluzí a transnacionální migrací. Integrujeme a rozšiřujeme teorie digitální inkluze a transnacionalismu pomocí využití teorie praxe a hodnotíme to napříč systémem transnacionální migrace v Česku, Moldavsku, Gruzii a Německu. Výsledky přinesou nové poznání na poli digitalizace, jejích nerovnoměrností, digitální inkluze a transnacionální migrace. Výsledky nabídnou důležité závěry pro budování české digitální strategie, sociální inkluze a obecněji také pro překoncipování vztahů mezi migrací a rozvojem v kontextu digitalizace.

Naše cíle jsou analyzovat vztah mezi transnacionální migrací a digitální inkluzí tak, že: 1) vyhodnocujeme relevantní politiky a regulační kontexty, 2) rozšiřujeme teorii o využití teorie praxe, 3) testujeme toto využití pomocí příkladové studie v několika místech a 4) rozšiřujeme nové poznání do teorie a politiky.

KDO JSME

Jsme tým odborníků složený z několika organizací. Hlavním řešitelem projektu je prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc., dalšími členy jsou reprezentanti týmu Geomigrace z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zástupci NUVIT (Národní ústav pro výzkum inovativních technologií) a naši zahraniční spolupracovníci z Velké Británie, Moldavska a Gruzie.

prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
PhDr. Milan Lupták, CSc.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
prof. Adrian J. Bailey, Ph.D.
Beijing Normal University – Hong Kong Baptist University, United International College, China
prof. Joseph Salukvadze, Ph.D.
Faculty of Social and Political Sciences, TSU
Dr. Dorin Lozovanu, Ph.D.
Moldova State University, Institute of Ecology and Geography
Mgr. Kateřina Zachová
NUVIT

HLAVNÍ VÝZKUMNÉ OTÁZKY

  1. Jaké jsou zkušenosti s digitální inkluzí u transnacionálních migrantů v cílových destinacích a transnacionálních domácností v zemích původu?
  2. Co je příčinou rozdílů v digitálním začlenění transnacionálních českých, moldavských a gruzínských migrantů?
  3. Jaké transnacionální procesy jsou spojeny s rozdíly v digitálním začlenění mezi transnacionálními domácnostmi žijícími v zemích původu?
  4. Jaké praktiky spojují transnacionální migraci a digitální začlenění a jak tyto praktiky ovlivňují budoucí směřování digitálního začleňování a transnacionální migrace?

PŘIPRAVUJEME DOTAZNÍK

Aktuálně sbíráme informace a data, sestavujeme tematické okruhy pro interview a připravujeme dotazník ve třech jazycích (čeština, moldavština, gruzínština). Jakmile budou dotazníky hotové, naleznete je zde.

English version

Czech Science Foundation project No. 24-11907S (2024-2026): Transnational migration and digital inclusion.

Digitalisation, the process of integrating digital data and technologies into everyday life, has profound implications for economy and society, including the transnationalization of migration. Yet, while a large body of research suggests uneven patterns of digital inclusion between individuals and groups we do not know if and how this applies to transnational migrants in destinations and transnational households in origins. Our project is the first to analyse the relationship between digital inclusion and transnational migration. We integrate and extend theories of digital inclusion and transnationalism through a practice theory framework and evaluate this across the transnational migration system spanning Czechia, Moldova, Georgia and Germany. The findings add new knowledge on digitalisation, digital divide, digital inclusion, and transnational migration, and carry important implications for Czech digital strategy, social inclusion and, most widely, for re-framing the Migration Development Nexus (MDN) in the context of digitalisation.

Our project aims point at analysing the relationship between transnational migration and digital inclusion by (1) reviewing relevant policies and regulatory contexts, (2) extending theory with a practice theory frame, (3) testing this frame with a multi-site case-study, and (4) disseminating new knowledge into theory and policy.

Our team: We are a team of experts made up of several organisations. The project leader is prof. Dušan Drbohlav. The research team consists of representatives of the Geomigrace research centre from the Faculty of Science of Charles University in Prague, Department of Social Geography and Regional Development, NUVIT (National Institute for Innovative Technologies Research) and our foreign collaborators from the United Kingdom, Moldova, and Georgia.

Research Questions:
RQ1 What are the experiences of digital inclusion among transnational migrants in destinations and transnational households in origins?
RQ2 What accounts for the variation in digital inclusion of transnational Czech, Moldovan and Georgian migrants?
RQ3 What transnational processes are connected with the variation in digital inclusion among transnational households living in origin countries?
RQ 4 What practices connect transnational migration and digital inclusion and how do they influence the future directions of digital inclusion and transnational migration?

Questionnaire: We are currently collecting information and data, compiling thematic areas for interviews and preparing a questionnaire in three languages (Czech, Moldovan, Georgian). Once the questionnaires are ready, you will find them here.